Bookmark and Share

Disclaimer

©Audio Visual Medical Care (AVMC)

Alle rechten voorbehouden.
www.avmedicalcare.com
Website van† Audio Visual Medical Care (AVMC)
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE BEPERKINGEN

WAARSCHUWING: LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. ALS U DE WEBSITE GEBRUIKT, BETEKENT DIT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT.

1. Gebruik van de site
AVMC verleent u het recht de materialen op deze website uitsluitend voor uw eigen en niet commercieel gebruik weer te geven, onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de originele materialen respecteert. Het is niet toegestaan de materialen op deze site op enigerlei wijze te wijzigen, reproduceren of openbaar ten toon te stellen, te gebruiken of te verspreiden voor enig publiek of commercieel doel. Gebruik van deze materialen op andere websites of een computer in een netwerkomgeving voor enig doel is verboden. De materialen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enig materiaal op deze site heeft mogelijk een overtreding van auteursrechten, handelsmerken of andere wetten tot gevolg. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om de site te gebruiken automatisch ingetrokken en moet onmiddellijk elk illegaal gedownload of afgedrukt materiaal worden vernietigd.

2. Vrijwaring
Alle materialen (met inbegrip van alle teksten, films, fotoís, software en diensten) op deze site worden als zodanig geleverd zonder enige garantie met betrekking tot verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De verplichtingen van AVMC ten aanzien van zijn producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de overeenkomsten waaronder deze zijn geleverd en niets op deze site kan worden opgevat als wijziging van dergelijke overeenkomsten. AVMC geeft verder geen garanties met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de materialen, software of diensten op deze site. AVMC kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen en diensten op deze site, of in de producten en prijzen die hierin worden vermeld. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn, en AVMC staat niet garant voor het bijwerken van de materialen en diensten op deze site. Informatie die op deze site is gepubliceerd, verwijst mogelijk naar producten, programmaís of diensten die niet beschikbaar zijn in uw land.

3. Beperking van aansprakelijkheid
AVMC, leveranciers van AVMC of andere derde partijen die op deze site worden genoemd, zijn in geen geval aansprakelijk voor schade (waaronder zonder beperking de schade die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden) die voortkomt uit het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van deze site, of de materialen of informatie op een of alle sites, afhankelijk van garantie, contract, onrechtmatige daad of enig andere grond en onafhankelijk van het op de hoogte zijn van de mogelijkheden van zulke schade. Als het gebruik van materialen, informatie of diensten van deze site resulteert in de behoefte aan dienstverlening, reparatie of correctie van door AVMC geleverde materialen of gegevens, neemt u alle kosten hiervoor voor eigen rekening. De toepasselijke wetgeving laat de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet voor u van toepassing is.

4. Gebruik van software
Alle middelen die beschikbaar worden gesteld om te worden gedownload van deze site, zijn auteursrechtelijk beschermd werk van AVMC en/of leveranciers van AVMC. Het gebruik van de beelden of software is onderhevig aan de voorwaarden in de licentieovereenkomst, indien aanwezig, die samengaat met of deel uitmaakt van de software. Het is niet toegestaan software te downloaden of te installeren als deze vergezeld is van een licentieovereenkomst of een licentieovereenkomst bevat en u deze licentieovereenkomst niet hebt gelezen en de voorwaarden hiervan niet accepteert. Reproductie of verspreiding van beelden of de software is verboden. Behalve op de wijze en voor het doel die worden vermeld in de van toepassing zijnde licentieovereenkomst.

5. Gebruikerssubmissies
AVMC of aanverwante sites van AVMC willen geen vertrouwelijke of eigendomsgegevens van u ontvangen via deze site. Alle materiaal, informatie of andere communicatie die u verzendt of publiceert op deze site, wordt niet beschouwd als vertrouwelijk of als uw eigendom. AVMC heeft geen verplichtingen met betrekking tot de communicatie. AVMC en door AVMC aangewezen personen hebben het recht de communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst, en andere hierin opgenomen zaken te kopiŽren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen of anderszins te gebruiken voor een willekeurig commercieel of niet commercieel doel. Gegevens waaraan u persoonlijk herkenbaar bent die u verstrekt aan AVMC met het doel om producten of diensten te ontvangen, worden behandeld in overeenkomstig de wet op privacy. Het is verboden om wederrechtelijke, bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische of andere illegale materialen te plaatsen of over te dragen naar of van deze site.

6. Chatrooms en andere gebruikersforums
AVMC of aanverwante sites van AVMC hebben het recht, maar niet de verplichting om alle gebieden op de site te controleren en na te gaan wanneer gebruikers communicatie overdragen of plaatsen of alleen met elkaar communiceren, waaronder, maar niet beperkt tot chatrooms, bulletinboards of andere gebruikersforums en de inhoud van dergelijke communicatie. AVMC is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke communicatie, ook wanneer deze vallen onder auteursrechten, privacyregelgeving of anderszins. AVMC behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel, berichten te verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, obscene of anderszins onaanvaardbare taal wordt weergegeven.

7. Koppelingen naar andere websites die niet van AVMC zijn
Koppelingen op deze site naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u deze koppelingen gebruikt, verlaat u deze site. AVMC heeft niet al deze sites van derden gecontroleerd, beheert deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor deze sites noch voor hun inhoud. De sites noch de informatie, software of andere producten of materialen op deze sites, noch enige resultaten die kunnen worden behaald met behulp van deze sites worden door AVMC bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit websites van derden te bezoeken die zijn gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig voor eigen risico.

8. Koppelingen naar deze site
Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar deze site, doch uitsluitend in overeenkomst met de voorwaarden voor koppelingen naar de websites van AVMC en als dit voldoet aan alle toepasselijke wetgeving.

Voorwaarden voor koppelingen naar de websites van AVMC of aanverwante sites van AVMC:

9. Handelsmerken
AVMC | Audiovisuele Zorgverlening | Audiovisuele Zorgverbetering | De PatiŽnt mag het Zeggen | AV Medical Care en de namen van AVMC | De PatiŽnt mag het Zeggen| AV Medical Care producten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn handelsmerken en/of diensten/merken of gedeponeerde handelsmerken en/of diensten en merken van AVMC en/of dochtermaatschappijen van AVMC.

Adobe, Apple, MAC, Google, Picassa, Intel, het Intel-logo, Intel Inside, het Intel Inside-logo, Intel Centrino, het Intel Centrino-logo, Celeron, Intel Xeon, Itanium, Pentium, Microsoft, Windows, Windows NT, SQL Server, Office en BackOffice zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken in Nederland of daarbuiten.

10. Algemeen
AVMC beheert deze site vanuit haar kantoor in Nederland. AVMC doet geen toezegging dat materialen of diensten op deze site geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik buiten Nederland. Toegang tot materialen of diensten is verboden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is. De materialen of services op deze site (waaronder ook te verstaan enige kopie of aanpassing hiervan die de toepasbare wet- of regelgeving schendt, waarbij, zonder beperking, inbegrepen de exportwet- en regelgeving van Nederland mogen niet worden gebruikt, geŽxporteerd of opnieuw worden geŽxporteerd. Als u deze site bezoekt van buiten Nederland, doet u dit uit eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van de toepasbare lokale wetgeving. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

AVMC kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door deze publicatie bij te werken. Bezoek deze pagina regelmatig om de huidige voorwaarden door te lezen, want deze zijn bindend voor u. Bepaalde bepalingen in deze Voorwaarden worden mogelijk tenietgedaan door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden die op bepaalde pagina's van deze site worden weergegeven.

TIP: Vraag de filmpjes aan uw dokter

Maak hieronder uw keuze